ساختمان مسکونی پسیان

View of Johannesburg

مساحت :۱۵۰۰ متر مربع
مساحت مسکونی ۸۰۰ متر مربع
آدرس:شارستان سوم پلاک ۲۱
دارای ۲۴ واحد
سال ساخت :۱۳۸۵
کارفرما:یوسف کاظمی و شرکا
مدیریت اجرایی:محمدرضا کاظمی
مدیریت پروژه:یوسف کاظمی و محمدرضا کاظمی
طراحی:آقای مهندس نیک بخت مشاور زندیگان