ساختمان مسکونی پاسداران

کاربری: مسکونی
مساحت زیربنا:  ………مترمربع
تعداد طبقات : ۶ طبقه دو واحدی مسکونی٬ ۱ همکف + دو زیرزمین
موقعیت : تهران٬ خیابان پاسداران٬‌ گلستان یکم
سال ساخت : ۱۳۹۱
کارفرما: خسروکاظمی
طراحی :  محمدرضا نیک بخت ـ مهندسان مشاور مرمت و معماری زندیگان
مدیر اجرایی  : محمدرضا کاظمی
مدیریت پروژه  : محمدرضا کاظمی٬ یوسف کاظمی