ساختمان مسکونی میرداماد

مساحت مسکونی:۱۵۰۰ متر مربع
مساحت زمین:۴۵۰ متر مربع
کارفرما:خسرو کاظمی و شرکا
مدیریت اجرایی:یوسف کاظمی ـ محمد رضا کاظمی
مدیریت پروژه:یوسف کاظمی