ساختمان مسکونی مژده

کاربری: مسکونی
۵ طبقه مسکونی
مساحت: حدود ۶۵۰ متر مربع
۱ طبقه لابی
طراحی:مهندس عبدالهی
مدیریت اجرایی:یوسف کاظمی ـ محمد رضا کاظمی
مدیریت پروژه:یوسف کاظمی ـمحمدرضا کاظمی
کارفرما:خسرو کاظمی وشرکا