ساختمان مسکونی مهتاب

مدیریت پروژه: یوسف کاظمی ـ محمدرضا کاظمی
مدیریت اجرا: یوسف کاظمی ـ محمد رضا کاظمی
کارفرما:خسرو کاظمی و شرکا
سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲