ساختمان مسکونی ماکوئی پور

کاربری:مسکونی
مساحت کل:۳۳۵۰ متر مربع
۵ طبقه مسکونی ۱۰ واحدی       ۱۸۰۰
۳ طبقه زیر زمین                   ۱۱۸۰
همکف                               ۳۵۰
کارفرما:خانواده طهماسبی و شرکا
سال ساخت:۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵
مدیریت اجرایی: محمدرضا کاظمی
مدیریت پروژه: یوسف کاظمی ـ محمد رضا کاظمی