ساختمان مسکونی علوی

مساحت زیر بنا:۲۴۰۰ متر مربع
مساحت زمین:۵۰۰ متر مربع
کارفرما:آقای حسن میرشهابی و شرکا
سال ساخت:۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵
مدیریت اجرا:محمدرضا کاظمی
مدیریت پروژه:یوسف کاظمی ـمحمدرضا کاظمی
طراحی : محمد رضا نیک بخت ـمشاور زندیگان