ساختمان بانک اقتصاد نوین

کاربری: تجاری
تعداد طبقات : ۲ طبقه + ۱ طبقه زیرزمین
موقعیت : بعد از ۳۵ متری قیطریه ابتدا پل ورودی به صدر دست چپ
سال ساخت : ۱۳۸۳
کارفرما: محمود رمضانی
طراحی :  مازیار مسرت
مدیران اجرایی  : محمدرضا کاظمی
مدیریت پروژه  : محمدرضا کاظمی