رستوران مستوران

کاربری: تجاری
مساحت زیربنا:  ۱۰۰۰ مترمربع
تعداد طبقات : سه طبقه
موقعیت : تهران٬ میدان نیاوران٬ ضلع شمال غربی
سال ساخت : تیرماه ۱۳۹۶ -تیرماه ۱۳۹۷
کارفرما: خانم محمدی
طراحی:آقای مهندی بهزادحیدری ـ مشاور پرگار
مدیران اجرایی  : محمدرضا کاظمی
تیم اجرایی : مهندس مهرشاد تکمیلیان٬ اکبر پویا نهاد